Documentació tècnica

Per poder realitzar la inspecció tècnica de l’equip d’aplicació de productes fitosanitaris , s’han de complir els següents requisits per a la seguretat tant de l’operari com del propietari o responsable de l’equip :

1 . El propietari o responsable haurà de netejar l’interior i l’exterior de la màquina, especialment les parts que durant les aplicacions estiguin en contacte directe amb els productes fitosanitaris . Es recomana desmuntar una a una totes les broquets i totes les malles dels filtres

2 . S’ha de comprovar que els broquets no es trobin obstruïts ni desgastats .

3 . S’ha de netejar els filtres de malla: ompliment, aspiració i impulsió, a més de comprovar l’estat dels mateixos .

4 . Cal que el manòmetre presenti les divisions adequades: de 0,2 bar. (en l’interval de 0 a 5 bar. ) per polvoritzadors per a conreus baixos i d’1 bar.( en l’interval de 0 a 20 bar. ) per a fruiters. El diàmetre mínim de la carcassa ha de ser de 63 mm .

5 . No s’admetran equips que presentin fuites en els seus circuits hidràulics , ja siguin de producte fitosanitari o d’oli .

6. El dipòsit es trobarà ple d’aigua neta a 3/4 parts de la seva capacitat nominal .

7 . Els resguards de la presa de força i el seu eix han d’estar degudament protegits.

8 . La màquina haurà d’estar obligatòriament inscrita en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola – ROMA.

No se admiten más comentarios